Všeobecné obchodní podmínky

Níže uvedené VOP jsou, v části týkající se ochrany osobních údajů, vypracovány v souladu s příslušnými právními normami dané země a v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost Starmax Media s.r.o. svou činnost vždy provozovala v souladu s právními normami daného státu a to se týká také ochrany osobních údajů. Námi shromažďované osobní údaje jsou zabezpečeny v souladu s GDPR a jsou využívány pouze pro potřebu Starmax Media s.r.o. v rámci teritorií, kde Starmax Media s.r.o. vyvíjí svou činnost. Osobní údaje nikdy nebyly a nebudou předávány třetím stranám, s výjimkou zákonem daných povinností. Osobní údaje jsou využívány k informování uživatelů o novinkách v rámci námi spravovaných nástrojů. Přístup k osobním údajům mají jen námi pověření pracovníci.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost Starmax Media s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 09124209, (dále jen Provozovatel), vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služby Starmax pro uživatele na území, ve kterém je uživatel zaregistrován a službu Starmax využívá. Uživatel registrací potvrzuje, že je rezidentem země, ve které se na službu Starmax zaregistroval.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatel je obchodní společnost poskytující vlastním jménem a na vlastní odpovědnost služby internetové videopůjčovny pod obchodní značkou Starmax, která je dostupná na internetových adresách (URL) http://starmax.tv. Provozovatel poskytuje široké veřejnosti možnost vypůjčení si různorodých filmových titulů formou VOD v nejvyšší možné kvalitě obrazu a zvuku za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP").
1.2. Obsah uložený na serveru Starmax je určen výhradně pro osobní použití, resp. sledování Uživateli. Komerční nebo podnikatelské použití Obsahu, nebo jakékoliv jiné použití Obsahu je výslovně zakázáno. Registrovaný Uživatel není oprávněn Obsah jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat, či jinak použít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
1.3. Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasová a televizní vysílání.

2. DEFINICE POJMŮ

Pro účely těchto VOP se rozumí:
2.1. "Cena za Službu Starmax" - cena za jednotlivé Filmy nebo soubor Filmů (v režimu SVOD) poskytované Provozovatelem; ceny uvedené u jednotlivých filmů nacházejících se ve Videopůjčovně jsou uvedeny včetně všech poplatků a daní,
2.2. "Download" - použití Obsahu Uživatelem, tak že Obsah je uživateli zpřístupněn prostřednictvím přijímacího zařízení ve formátu, způsobem, za podmínek a po dobu dohodnutou s Provozovatelem, tak jak je uvedeno v těchto VOP.
2.3. "Film" - filmové audiovizuální dílo tvořící Obsah, ke kterému má Provozovatel na základě samostatných smluv s Poskytovateli licence licenční práva a které v rámci Služby Starmax umístil na Server Starmax,
2.4. "Obsah" – Film nebo Filmy přístupné Uživatelům ve formátu TVOD nebo SVOD, ke kterým má Provozovatel na základě samostatných smluv s Poskytovateli licence licenční práva, a které v rámci Služby Starmax umístil na Server Starmax,
2.5. "Provozovatel" - společnost Starmax Media s.r.o., která poskytuje Službu Starmax,
2.6. "Přijímací zařízení" – Smart TV, SetTopBox, Mobilní telefony, tablet a další zařízení s operačním systémem Android, iOS, PC, umožňující příjem Služby Starmax ve formě webového prohlížeče nebo nativní aplikace
2.7. "Registrace" - proces, kdy Uživatel vyplní žádost o registraci, souhlas s těmito VOP a zpracováním osobních údajů a takto vyplněnou žádost pošle Provozovateli, který Registraci provede na základě řádně vyplněné a doručené žádosti,
2.8. "Server Starmax" - počítačové zařízení ve vlastnictví nebo užívání Provozovatele, umístěné v prostorách Provozovatele nebo v prostorách hostující technologie a služby Starmax, na které Provozovatel umístí Obsah,
2.9. "Služba Starmax" - služba internetové elektronické videopůjčovny určena registrovaným Uživatelům poskytovaná Provozovatelem na bázi TVOD a SVOD, jejímž prostřednictvím je zajištěn přístup Uživatelů k Obsahu a jejímž prostřednictvím může Uživatel sledovat Filmy uložené na Serveru Starmax,
2.10. "TVOD" – služba, prostřednictvím které Provozovatel umožňuje uživateli přístup k Obsahu, kterým je zpravidla Film tak, že takový přístup je podmíněn provedením jednorázové úhrady, kdy přístup Uživatele k Obsahu trvá po dobu maximálně 24 až 48 hodin.
2.11. "Uživatel" - fyzická osoba starší 18 let registrovaná v uživatelském rozhraní na internetovém portálu Provozovatele. Uživatelem nemůže být právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel,
2.12. "Účet Starmax" - virtuální prostředí Uživatele, umístěný na Serveru Starmax vytvořený Provozovatelem na základě Registrace, který je zpřístupněn pro Uživatele jen při zadání uživatelského jména a hesla, jehož prostřednictvím si Uživatel vybírá z nabídky filmů a objednává přístup k Obsahu ve zvoleném časovém období,
2.13. "Videopůjčovna" - soubor filmů uložených na serveru Provozovatele, který představuje ucelenou nabídku filmů, rozdělenou do různých žánrových kategorií. Videopůjčovna je průběžně doplňována a obměňována,
2.14. "VOD" (Video-On-Demand) - typ služby, která umožňuje uživateli přístup k Obsahu, a to na základě jeho dobrovolného výběru a s použitím vhodného přijímacího zařízení, a to formou TVOD.
2.15. "Zákaznický servis" - informační centrum pro Uživatele, kde se Uživatelé mohou denně v určené době informovat o Službě Starmax, objednávat Službu Starmax, hlásit poruchy, změny apod.,
2.16. "Zájemce" - fyzická osoba starší 18 let, která má zájem o poskytování Služby Starmax.
2.17 “SVOD” – služba, prostřednictvím které Provozovatel umožňuje Uživateli přístup k souhrnu Obsahu, kterým je zpravidla skupina Filmů. Přístup je podmíněn provedením pravidelné měsíční platby, kdy přístup Uživatele k Obsahu trvá zpravidla časově neomezeně po dobu účtovaného měsíce.
2.18 „Pay TV“ – živý TV kanál přístupný zdarma nebo jako placená služba.

3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Starmax

3.1. Provozovatel se na základě přesného, pravdivého a úplného vyplnění údajů v žádosti o Registraci Uživatele, jejího doručení Provozovateli, odsouhlasení VOP a podmínek zpracování osobních údajů pro účely poskytnutí Služby Starmax Uživatelem a po zaplacení Ceny za Službu Starmax zavazuje zpřístupnit uživateli Obsah a plnit všechny další povinnosti tak, jak jsou definovány těmito VOP, a Uživatel se zavazuje užívat Službu Starmax v souladu, způsobem a za podmínek stanovených těmito VOP a hradit Cenu za Službu Starmax.
3.2. Zájemce o poskytnutí Služby Starmax je povinen za účelem zahájení poskytování Služby Starmax ze strany Provozovatele řádně se registrovat a řádně a včas uhradit Cenu za Službu Starmax, podle cen uvedených u každého Filmu. Registrace Uživatele je bezplatná.
3.3. Odesláním vyplněné žádosti o Registraci Zájemce potvrzuje, že se řádně a v celém rozsahu seznámil s těmito VOP a zásadami zpracování osobních údajů a bez výhrad s nimi souhlasí. Zájemce je okamžikem odeslání žádosti o Registraci těmito VOP vázán.
3.4. Uživatel odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla nebo jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost za úkony a jednání, které jsou z jeho účtu učiněny a za případné škody, které vzniknou v souvislosti s porušením této povinnosti a těchto VOP. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu Provozovatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít ke zneužití Služby Starmax, je Provozovatel oprávněn Účet Uživatele zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Provozovatel neodpovídá Uživateli za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.
3.5. Provedením Registrace podle předchozích ustanovení těchto VOP Provozovatel vytvoří a aktivuje příslušný Účet Starmax Uživatele, ke kterému má Uživatel po přihlášení prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla přístup.
3.6. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Účtu Starmax nebo změnu či vymazání svých údajů. Poskytnuté údaje může Uživatel také sám měnit.
3.7. Po přihlášení Uživatel může za podmínek stanovených dále ve VOP uskutečnit Download ze Serveru Starmax. Obsah poskytovaný Provozovatelem je uložen ve Videopůjčovně ve formátu MP4 a zakódovaný pomocí DRM technologií. K přehrávání Filmů v PC je vyžadován operační systém Microsoft Windows a flash přehrávač. K přehrávání filmů v televizoru je vyžadován tzv. nativní přehrávač. Uživatel zároveň bere na vědomí, že k přehrávání filmů je potřeba internetové připojení s rychlostí minimálně 3 Mbit/s.
3.8. Uživatel si vybere Film v rámci TVOD nebo SVOD z aktuální nabídky na internetových stránkách Služby Starmax a bude vyzván k úhradě Ceny za Službu Starmax prostřednictvím platební brány a jím vybrané platební metody, ve výši ceny vybraného Filmu nebo služby SVOD.
3.9. Pokud nebude pro případ konkrétního Filmu v rámci TVOD v aktuální nabídce stanoveno jinak, je Uživatel oprávněn sledovat vybraný a zaplacený Film bez omezení počtu prohlížení, a to po dobu 24 až 48 hodin od provedení úhrady Ceny za Službu Starmax za konkrétní Film.
3.10. Film si Uživatel může spustit přímo v daném prohlížeči nebo prostřednictvím nativní aplikace přijímacího zařízení.
3.11. Download je umožněn pouze Uživateli, který má na Účtu Starmax Kredit v minimální hodnotě Ceny požadované Služby Starmax.

4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Provozovatel se zavazuje zejména:
4.1.1. pokud to není z technických nebo z provozních důvodů neuskutečnitelné, resp. uskutečnitelné jen za vynaložení nepřiměřených nákladů, poskytovat Službu Starmax každému Zájemci o poskytování Služby Starmax, který splní podmínky Registrace a další podmínky stanovené těmito VOP,
4.1.2. poskytovat Uživateli informace o skutečnostech souvisejících se Službou Starmax, a to zejména informace o druhu a rozsahu poskytované Služby Starmax a způsobu jejího poskytování,
4.1.3. pokud možno, jakýmkoli vhodným způsobem informovat Uživatele o omezení, přerušení a výpadku Služby Starmax, s výjimkou mimořádných situací nezávislých na vůli Provozovatele, během nichž je splnění tohoto závazku ze strany Provozovatele nemožné;
4.1.4. zajišťovat poskytování Služby Starmax na běžné úrovni a v běžné kvalitě;
4.1.5. bezodkladně odstraňovat poruchy vzniklé v souvislosti s poskytováním Služby Starmax bez zavinění ze strany Uživatele, a to v co nejkratší době od nahlášení poruchy Uživatelem, resp. od zjištění vzniku poruchy;
4.1.6. zajistit ochranu a zpracování osobních údajů Uživatele v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, případně dalších právních předpisů.
4.2. Provozovatel má zejména právo:
4.2.1. na zaplacení Ceny za Službu Starmax;
4.2.2. legálně ověřit osobní nebo jiné informace zájemců, respektive uživatelů při registraci;
4.2.3. na poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany Uživatele potřebné k řádnému plnění závazků podle těchto VOP;
4.2.4. přerušit, omezit nebo zastavit poskytování Služby Starmax v souladu s těmito VOP, zejména pokud Uživatel porušuje či neplní práva a povinnosti stanovené mu těmito VOP nebo existuje závažné podezření na zneužití Služby Starmax z Účtu daného Uživatele;
4.2.5. podle vlastního uvážení a rozhodnutí měnit Obsah;
4.3. Provozovatel je oprávněn na základě svého jednostranného rozhodnutí přerušit resp. omezit poskytování Služby Starmax, aniž by se toto přerušení nebo omezení považovalo za jakékoli porušení těchto VOP, a to zejména z důvodu dodržování veřejného pořádku nebo plnění veřejného zájmu, rozhodnutí příslušného státního orgánu, ze závažných organizačních, technických nebo provozních důvodů, z důvodu krizových situaci a také za účelem výkonu prací potřebných k provozu, údržbě a opravám hardwarového a softwarového vybavení, prostřednictvím kterého je Služba Starmax poskytována, nebo prací potřebných k zabránění vzniku vad v těchto zařízeních nebo z důvodu vyšší moci. Přerušením nebo omezením poskytování Služby Starmax podle tohoto bodu Provozovatel nebude v prodlení, ani jinak neporuší své povinnosti vůči Uživateli. O výše uvedeném přerušení nebo omezení Služby Starmax ze strany Provozovatele bude Uživatel informován na webu www.starmax.tv.
4.4. Provozovatel je rovněž oprávněn zrušit nebo dočasně zablokovat, dle svého uvážení, Účet Starmax Uživatele v případě, že:
4.4.1. Uživatel jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy nebo dobrými mravy nebo těmito VOP, poškozuje zájmy nebo dobré jméno Provozovatele nebo, pokud dochází k porušování práv třetích osob nebo k páchání nebo napomáhání trestné činnosti nebo v případě, že má Provozovatel důvodné podezření na porušení dle tohoto odstavce;
4.4.2. Uživatel užívá Obsah pro komerční a jiné účely, které jsou v rozporu s těmito VOP;
4.4.3. Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění Obsah nebo jakoukoliv jeho součást či narušuje chod webových stránek, na kterých je Služba Starmax umístěna;
4.4.4. Uživatel nepoužije Účet Starmax nebo neprovede Download po dobu delší než šest (6) měsíců;
4.4.5. Provozovatel má důvodné pochybnosti, že Uživatelem Služby Starmax je jiná osoba než je Uživatel uvedený v registračním formuláři;
4.4.6. Uživatel poruší povinnost stanovenou ve VOP nebo jakýchkoli jiných všeobecných nebo specifických podmínkách a pravidlech poskytování Služby Starmax.
4.5. Provozovatel neodpovídá za obsah informací, údajů a dat přenášených k Uživateli prostřednictvím zvolených Filmů.
4.6. Uživatel má právo:
4.6.1. na umožnění přístupu k Obsahu ve stanoveném časovém úseku za předpokladu splnění podmínek Registrace, VOP a úhrady Ceny za Službu Starmax,
4.6.2. na bezplatné a včasné odstranění poruch vzniklých na straně Provozovatele při poskytování Služby Starmax bez zavinění Uživatele, pokud Uživatel informuje zákaznický servis písemně, telefonicky, faxem nebo emailem;
4.6.3. na reklamaci v případě vadného nebo chybného poskytování Služby Starmax ze strany Provozovatele.
4.7. Uživatel se zavazuje a je povinen:
4.7.1. využívat Službu Starmax v souladu s těmito VOP a platnými právními předpisy, případně pokyny a návody Provozovatele,
4.7.2. ode dne Registrace poskytovat Provozovateli podle jeho požadavků součinnost, která bude potřebná k plnění závazků Provozovatele podle těchto VOP;
4.7.3. emailem na help@starmax.tv oznámit Provozovateli jakoukoli změnu v údajích poskytnutých Provozovateli při Registraci, tj. zejména změnu bydliště, telefonického, případně e-mailového spojení, změnu jména, fakturační adresy a osob oprávněných jednat za Uživatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi dnů ode dne vzniku případné změny, v opačném případě Provozovatel neodpovídá za porušení svých povinností v souladu se Smlouvou a VOP;
4.7.4. využívat Službu Starmax výhradně pro svou vlastní potřebu, resp. pro potřebu členů své domácnosti.;
4.7.5. řádně a včas platit Cenu za Službu Starmax.

5.OCHRANA NEZLETILÝCH

Uživatel bere na vědomí skutečnost, že v rámci Obsahu mohou být uživateli zpřístupněny Filmy, které jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let nebo které jsou doporučeny sledovat až od určitého věku. Uživatel je povinen zajistit, aby Filmy, které jsou určeny osobám starším 18 let nesledovaly osoby nezletilé. Uživatel má možnost aktivovat a deaktivovat rodičovský zámek v sekci „Můj účet“ na www.starmax.tv. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody a újmy, které vznikly Uživateli nebo členu jeho domácnosti v důsledku sledování Obsahu.

6. CENA ZA SLUŽBU

6.1. Výše Ceny za Službu Starmax pro jednotlivé zvolené Filmy v rámci TVOD v závislosti na délce aktivačního období je stanovena Provozovatelem a uvedena na webové stránce Provozovatele u každého Filmu. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Ceny za Službu Starmax nebo každou její součást s tím, že pro vyloučení jakýchkoliv pochybnosti, platná je vždy ta Cena za službu Starmax, která je u Filmu uvedená v okamžiku jeho objednání registrovaným Uživatelem.
6.2. Cena za Službu Starmax je splatná vždy předem prostřednictvím platební brány. Uživatel uhradí Cenu za Službu Starmax ve prospěch Provozovatele podle pokynů uvedených na webové stránce Provozovatele, a to minimálně ve výši Ceny za Službu Starmax, tj. minimálně ve výši ceny za Film, ke kterému požaduje zajištění přístupu a ke kterému má zájem provést Download nebo ve výši předplatného.
6.3. Uživatel uskutečňuje převod finančních prostředků ve prospěch Provozovatele některým z následujících způsobů: zasláním platby formou SMS, platbou platební kartou, využitím služby GoPay, případně využitím jiné platební brány či metody, které jsou ve službě Starmax k dispozici.
6.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že okamžikem odepsáním z účtu Uživatele dochází k úhradě Ceny za Službu Starmax bez ohledu na to, zda Uživatel následně využil možnost sledovat Film.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Osobní údaje získané v rámci Registrace nebo v přímé souvislosti s poskytnutím Služby Starmax jsou zpracovávány Provozovatelem (Správce). Správce postupuje při zpracování osobních údajů Uživatele v souladu se zákony příslušné země, týkající se ochrany osobních údajů a ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se získanými osobními údaji nakládají jako s důvěrnými.
7.2 Uživatel uděluje Správci souhlas se zpracováním v rámci Registrace Uživatelem poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů. Uživatel souhlasí, aby jeho Údaje byly zpracovávány rovněž zpracovateli a dalšími příjemci pověřenými Správcem, a to za použití manuálních a/nebo automatizovaných způsobů zpracování, a to i v případě, že při tomto poskytnutí Údajů dojde k jejich přenosu mimo území státu, ve kterém je Uživatel zaregistrován. Osobní údaje, které Provozovatel zpracovává, jsou emailová adresa a šifrované heslo pro přístup do služby Starmax.
7.3 Uživatel uděluje Provozovateli (Správce) souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem:
7.3.1 poskytnutí služby Starmax, zejména uzavření smlouvy na poskytnutí Služby Starmax, jejích případných změn a ukončení, fakturace plateb Cen Služby Starmax, evidence pohledávek, vypracování seznamu registrovaných Uživatelů, řešení reklamací, apod.
7.3.2 poskytnutí informací Uživateli o produktech, službách, novinkách Provozovatele (zejména emailem, nebo prostřednictvím sms nebo mms zpráv).
7.4 Uživatel uděluje svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů po dobu platné Registrace a následujících 30 let po jejím ukončení nebo do doby, než souhlas uživatel odvolá. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů budou tyto údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovány pouze v rozsahu, ke kterým není nutný souhlas uživatele.
7.5 Uživatel souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.
7.6 Správci prohlašují, že Údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.
7.7 Údaje Uživatel poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové aplikace Služby Starmax v rámci Registrace nebo prostřednictvím zákaznických linek.
7.8 Souhlasy se zpracováním osobních údajů pro správce může Uživatel kdykoliv odvolat, a to v sekci „Můj účet“ na www.starmax.tv .
7.9. Uživatel má právo na:
7.9.1 na základě žádosti o informaci ohledně zpracování Údajů adresovanou Správci a správce je povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem sdělení vždy bude informace o:
(i) účelu zpracování Údajů;
(ii) Údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Uživatele; a
(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Údajů.
7.9.2 Dále má Uživatel právo:
(i) na přístup k Údajům;
(ii) požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Správci.
7.9.3 Pokud se Uživatel domnívá, že Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
(i) požádat příslušného správce, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení;
(ii) požádat, aby správce, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo
(iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.10 Provozovatel se zavazuje informovat Uživatele o jakýchkoli změnách týkajících se zpracování osobních údajů prostřednictvím internetových stránek www.starmax.tv
7.11. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez ohledu na uvedené zároveň bere na vědomí, že neposkytnutím osobních údajů v rozsahu vyžadovaném pro Registraci není možné poskytovat Službu Starmax.
7.12. Uživatel je povinen při Registrací udávat své osobní údaje pravdivě. Uživatel je poučen a souhlasí s tím, že jeho Registrace byla provedena elektronicky. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Účtu Starmax třetím osobám.
7.13. Použití cookies – Dle příslušných právních předpisů vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají ve Vašem prohlížeči k uchování informací o Vašich nastavení v rámci služeb Starmax. Bez těchto cookies nebudou naše služby fungovat správně a nebudou si moci „zapamatovat“ žádné Vaše nastavení a preference. Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky. Obecně platí, že ukládání cookies je možné nastavit, popřípadě zakázat v nastavení webového prohlížeče. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. Vypnutím používání souborů cookies může dojít ke špatnému zobrazování nebo chybné funkčnosti služby Starmax.

8. REKLAMACE

8.1. Uživatel je oprávněn reklamovat kvalitu poskytované Služby Starmax nebo Cenu za Službu Starmax ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající důvod reklamace. Kvalitou se rozumí dostupnost a integrita Obsahu umístěného na stránkách Služby Starmax.
8.2. V případě, že Uživatel neuplatní své právo podle odst. 8.1 těchto VOP, tak marným uplynutím lhůty podle odst. 8.1 toto právo zanikne.
8.3. Uživatel může reklamaci uplatnit u Provozovatele písemně zasláním do sídla Provozovatele nebo formou e-mailové zprávy na adresu help@starmax.tv nebo telefonicky na tel. čísle +420734684684, přičemž Provozovatel je povinen na požádání Uživatele vydat písemné potvrzení o místě, čase, způsobu a předmětu reklamace.
8.4. K zahájení reklamačního procesu je bezpodmínečně nutné uvést datum a čas platby Ceny za Službu Starmax, přihlašovací jméno Uživatele, e-mailovou adresu a heslo Uživatele a přesný název zaplaceného Filmu.
8.5. V případě reklamace platby je Uživatel povinen uvést způsob provedené platby (SMS, platební karta, převod z účtu). Uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, zejména verzi operačního systému, verzi přehrávače, verzi prohlížeče případně druh a verzi přípojného zařízení a způsob připojení. Na základě těchto údajů Provozovatel zahájí reklamační proces.
8.6. Provozovatel je povinen reklamaci prošetřit a výsledek písemně oznámit uživateli do třiceti dnů ode dne, kdy byla reklamace platně doručena Provozovateli.
8.7. Provozovatel je povinen zaslat Uživateli zprávu o vyřízení reklamace na emailovou adresu uvedenou Uživatelem v rámci Registrace.
8.8. Pokud Provozovatel písemně neoznámí Uživateli výsledek šetření reklamace do třiceti dnů od data jejího doručení Provozovateli, reklamace byla shledána důvodnou.
8.9. V případě opakovaných nebo neodůvodněných reklamací totožného Uživatele v téže věci není Provozovatel povinen tyto reklamace opětovně prošetřovat a dávat na tyto reklamace uživateli jakoukoliv odpověď. Neodůvodněnou reklamací je také reklamace, která je podána z jiných důvodů, než jsou uvedeny v odst. 8.1. VOP.
8.10. Způsob vyřízení reklamace dle odst. 8.10. VOP platí i v případě reklamace Uživatele doručené Provozovateli opožděně, tj. po uplynutí lhůty uvedené v odst. 8.1. VOP.
8.11. Pro posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace uživateli vydán náhradní kód k opakovanému bezchybnému downloadu a sledování Filmu, nebo mu bude opravnou položkou vrácena již uhrazená cena za Službu Starmax.
8.12. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, ani jeho hardware a software vybavení, stejně tak za funkčnost veřejné sítě elektronických komunikací a kvalitu datového připojení.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Všechny úkony Uživatele v rozporu s těmito VOP, které současně mohou mít také za následek ohrožení funkčnosti Služby Starmax, či jakékoliv činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, která se k Obsahu vztahují, budou ze strany Provozovatele posuzovány jako porušení těchto VOP a Provozovatel je oprávněn Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit či z užití Služby Starmax vyloučit. Takové omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke Službě Starmax či v odepření poskytnutí služby Starmax v souladu s těmito VOP.
9.2. Uživatel nebo jiná osoba využívající webové stránky Provozovatele bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele není oprávněna k užívání jakýchkoliv textových částí webových stránek, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webových stránkách Provozovatele. Uživatel není oprávněn zasahovat jiným Uživatelům do užívání internetových stránek Služby Starmax a jakýmkoli jiným způsobem jim v užití těchto stránek bránit, zasahovat do Obsahu či do technické podstaty internetových stránek, jejich bezpečnosti či využívat internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy, apod.;
9.3. Tyto VOP jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy země, ve které je Uživatel na Službu Starmax zaregistrován a jsou závazné pro obě strany.
9.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto VOP, změnu podmínek užívání Služby Starmax, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. Změny jsou účinné okamžikem zveřejnění změn na webových stránkách Služby Starmax.
9.5. Uživatel Registrací a stisknutím tlačítka "Ano, souhlasím" potvrzuje, že si VOP přečetl, všechna jejich ustanovení jsou mu jasná a srozumitelná, těmto VOP v plném rozsahu porozuměl, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit.
9.6. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5. 2020.